Modlitwa rodziców za dzieci


Tobie, Boże, dawco życia, polecamy nasze dzieci, które są naszą dumą i radością.

Prosimy Cię, Panie, aby nigdy nie straciły łaski wiary, którą wlałeś w ich serca na chrzcie świętym.

Niech z Twoją pomocą ją rozwijają.

Niech nauka nie oddali ich od Ciebie, ale niech będzie dla nich poszukiwaniem prawdy i zdobywaniem odpowiednich umiejętności, by mogły uczciwie zarabiać na życie i swoją pracą dobrze służyć innym ludziom.

Niech nasze dzieci zawsze pamiętają, że talenty i zdolności, którymi je obdarzyłeś są po to, aby rozwijały je i wykorzystywały, służąc Tobie i ludziom.

Panie Boże, wiemy, że wychowując nasze dzieci popełnimy wiele błędów. 

Pewnie już nie raz zawiedliśmy je i być może jeszcze wiele razy je zawiedziemy. 

Czasem brakuje nam siły i cierpliwości, podejmujemy złe decyzje.

Czasami nasza miłość do dzieci wydaje się słabsza.

Wlej wtedy w nasze serca swoją miłość, która naprawi wszystkie nasze błędy.

Prosimy Cię o łaskę powrotu naszych dzieci do Ciebie, abyś Ty był zawsze w ich sercach. 

Prosimy Cię, bądź Królem naszych rodzin, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Litania do świętego Józefa

Panie zmiłuj się nad nami

Chryste zmiłuj się nad nami

Panie zmiłuj się nad nami

Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – módl się za nami 

Święta Maryjo – módl się za nami

Święty Józefie, – módl się za nami.

Przesławny potomku Dawida – módl się za nami

Światło Patriarchów – módl się za nami

Oblubieńcze Bogarodzicy – módl się za nami

Opiekunie Odkupiciela – módl się za nami

Przeczysty stróżu Dziewicy – módl się za nami

Żywicielu Syna Bożego – módl się za nami

Troskliwy obrońco Chrystusa – módl się za nami

Sługo Chrystusa – módl się za nami

Sługo zbawienia – módl się za nami

Głowo Najświętszej Rodziny – módl się za nami

Józefie najsprawiedliwszy – módl się za nami

Józefie najczystszy – módl się za nami

Józefie najroztropniejszy, – módl się za nami

Józefie najmężniejszy – módl się za nami

Józefie najposłuszniejszy – módl się za nami

Józefie najwierniejszy – módl się za nami

Zwierciadło cierpliwości – módl się za nami

Miłośniku ubóstwa – módl się za nami

Wzorze pracujących – módl się za nami

Ozdobo życia rodzinnego – módl się za nami

Opiekunie dziewic – módl się za nami

Podporo rodzin – módl się za nami

Podporo w trudnościach – módl się za nami

Pociecho nieszczęśliwych – módl się za nami

Nadziejo chorych – módl się za nami

Patronie wygnańców – módl się za nami

Patronie cierpiących – módl się za nami

Patronie ubogich, - módl się za nami

Patronie umierających – módl się za nami

Postrachu duchów piekielnych – módl się za nami

Opiekunie Kościoła świętego - módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami. 

P. Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się, Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Telegram do świętego Józefa

czyli Triduum odprawiane w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku


Podane modlitwy można odmówić 3-krotnie w ciągu dnia lub w trzech godzinach po sobie następujących.


Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili; siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece.

Błagam  Cię  dla  miłości  Boga  i  Najświętszej  Maryi Panny, Twej Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, szczególnie tę wielką łaskę... 

Pospiesz mi na ratunek św. Patriarcho i pociesz mnie w mym strapieniu. O św. Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce,  Oblicze Twego  Jednorodzonego  Syna,  wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca św. Józefa oraz wszystkie skarby Kościoła świętego na wyjednanie łaski nam potrzebnej, szczególnie tej...

Modlitwa papieża Leona XIII
do świętego Józefa 


Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę.

Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa.

Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności.

A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Akt oddania się Trzem Przenajświętszym Sercom


Najświętsze Serce Jezusa,Niepokalane Serce Maryi
i Preczyste Serce św. Józefa,
Wam się dziś powierzam i oddaję
mój umysł (znakl krzyża na czole),
moje słowa (znak krzyża na ustach),
moje ciało (znak krzyża na klatce piersiowej),
moje serce (znak krzyża poniżej lewego ramienia),
i duszę moją (znak krzyża poniżej prawego ramienia),
Aby wasza świeta wola wypełniła się we mnie
tego ranka, popołudnia i wieczoru. Amen.

Akt poświęcenia należy odmawiać trzykrotnie w ciągu dnia: rano w południe i wieczorem. Ważne jest, aby uczynić znak krzyża w tym samym czasie, w którym wypowiadamy dane słowa. (Święto Świętej Rodziny, Matka Boża do Edsona Glaubera, 29 grudnia 1996)


Akt poświęcenia się Trzem Zjednoczonym Przenajświętszym Sercom


Przenajświętsze Serca, wam się poświęcam i oddaję. Niech płomienie miłosci i świętosci emanujące z was rozpalają moje serce, wypełniając je cnotami i niebiańskimi łaskami. Niech moje serce kocha i wychwala was nieustannie.

O Przenajświętsze Serca, nauczcie mnie modlitwy, umartwienia, zadoścuczynienia i szczerej skruchy za moje grzechy. Obym wiedział, jak wychwalać i czcić Święte Imię Boga, abym z pokorą i mołością oddawał się jego Boskim prawom i jego naukom, tak, by owoce nawrócenia, pokoju i miłosci mogły rozlać się na moje życie i na cały świat. Poprowadźcie nas droga zbawienia, która wiedzie do królewstwa niebieskiego. Ufamy wam. Amen.
(Matka Boża do Edsona Glaubera, 19 stycznia 2015)

Koronka ku czci siedmiu radości i siedmiu bolesci świętego Józefa


Witaj, Święty Józefie,
synu Dawida, sprawiedliwy i czysty.
Pełen mądrości;
błogosławionyś Ty między mężami
i błogosławiony Jezus,
Syn Maryi, Twojej wiernej Oblubienicy.

Józefie Święty,
ojcze i opiekunie Jezusa Chrystusa
i Kościoła świętego,
błagaj za nami, grzesznikami.
Uproś dla nas u Boga Mądrość Bożą,
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen. 

Tę modlitwę napisał św. Ludwik Maria Grignion de Mont-fort, a uzupełnił Edson Glauber według wskazówek Jezusa przekazanych o orędziu z 7 stycznia 2008 roku.

O te modlitwę prosił św. Józef w objawieniu z 29 marca 2002 roku, a uzupełnił ją sam Pan Jezus w oredziu z z 7 stycznia 2008 roku.

Dzięki niej możemy gorliwiej czcić św. Józefa, wysławiać i wywyższać jego imię tak, jak na to zasługuje, i korzystać z jego wstawiennictwa, przyzywając jego najświętsze i najpoteżniejsze imię które sprawia, że całe piekło drży, a wszystkie demony uciekają, jak to zostało objawione przez Jezusa.

ADHORTACJA APOSTOLSKA  

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

REDEMPTORIS CUSTOS O ŚWIĘTYM JÓZEFIE 

I JEGO POSŁANNICTWIE W ŻYCIU CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA

Redemptoris-custos.pdf

LIST APOSTOLSKI PATRIS CORDE 

OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 

Z OKAZJI 150. ROCZNICY OGŁOSZENIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

PATRONEM KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

Patris-corde.pdf

ENCYKLIKA  

 QUAMQUAM PLURIES

PAPIEŻA LEONA XIII

O NABOŻEŃSTWIE DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Quamquam-pluries.pdf